AKTUALNOŚCI

03.11.2020

Sprzedaż towarów z wykorzystaniem Internetu jest jednym z najbardziej popularnych sposobów dokonywania transakcji, rozpowszechniającym się zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa. Tego typu transakcje obarczone są jednak pewnym ryzykiem, związanym z brakiem możliwości zapoznania się z towarem i weryfikacji jego stanu przed dokonaniem zakupu. Ponadto, istnieje ryzyko niewywiązania się przez sprzedawcę z umowy i niedostarczenie towaru, pomimo dokonania wcześniejszej zapłaty.  Co zrobić gdy sprzedawca nie wydał towaru ? W jaki sposób konsument może dochodzić zwrotu płatności za towar ?

 

 

Czytaj więcej
23.10.2020

W polskim prawie spadkowym, jedną z podstawowych zasad jest zasada swobody testowania. Oznacza to, że co do zasady, każdy samodzielnie może podjąć decyzję jak rozporządzi swoim majątkiem na wypadek śmierci. Nie zawsze jednak, z różnych powodów, spadkodawca uwzględnia w testamencie osoby, według prawa najbliższe. Ustawodawca przewidział z tego powodu instytucję zachowku, która zapewnia pewnego rodzaju ochronę przed całkowitym pominięciem.

Czytaj więcej
23.09.2020

Jak powinny wyglądać rozliczenia stron nieważnej umowy  o charakterze wzajemnym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu ?

 

W doktrynie panuje spór co do sposobu, w jakim powinno nastąpić rozliczenie wzajemnych świadczeń dochodzonych na podstawie art. 496 w zw. z art. 497 k.c. Z bezpodstawnym wzbogaceniem stron umowy mamy do czynienia w sytuacji, gdy strony w wykonaniu nieważnej umowy dokonują przesunięć majątkowych. Następnie stwierdzenie przez Sąd nieważności umowy w konsekwencji skutkuje odpadnięciem przyczyny, dla której strony dokonywały względem siebie przesunięć majątkowych.

Czytaj więcej
01.09.2020

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469) wprowadziła ponownie do Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych. Zasady tego postępowania zostały ujęte w dziale IIA, znajdującym się w księdze I, tytule VII ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296, z późn. zm., dalej jako KPC). Od dnia 3 maja 2012 r., na skutek uchylenia ówczesnych przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych (Dz.U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1381), sprawy między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej poddano ogólnym regułom procesowym.

Czytaj więcej
13.08.2020

W ostatnim czasie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, o pracach nad projektem nowelizacji kodeksu cywilnego, na podstawie której zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek udostępnić poszkodowanemu pojazd zastępczy. Obecnie ubezpieczyciel zwraca koszty najmu pojazdu zastępczego, o ile poszkodowany wystąpi z takim żądaniem.  Jak wynika z doświadczenia prawników Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Jankowski & Radomska sp. p. wielu poszkodowanych w dalszym ciągu nie wie, że ma takie prawo.

Czytaj więcej
29.07.2020

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Samo ukończenie przez dziecko 18 lat, a tym samym osiągnięcie pełnoletności nie uprawnia rodziców do zaprzestania łożenia na utrzymanie dziecka.

Czytaj więcej
14.07.2020

W dniu 1 czerwca 2020 r. miała wejść w życie bardzo istotna, szczególnie z punktu widzenia przedsiębiorców, nowelizacja Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którą ochroną przewidzianą dla konsumentów miały zostać objęte osoby fizyczne, zawierające z innymi przedsiębiorcami umowy związane bezpośrednio z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadające dla nich charakteru zawodowego.

Czytaj więcej
24.06.2020

W związku z uchwaleniem, a następnie wejściem w życie art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych terminy procesowe i sądowe (również sądowoadministracyjne), egzekucyjne, karne i karne skarbowe uległy zawieszeniu.

Czytaj więcej
15.06.2020

Zwracając się do sądu o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego (umowy kredytu) naszą intencją jest usunięcie niepewności prawnej. O tym czy konkretna umowa lub jej zapisy są ważne lub bezskuteczne decydują przepisy prawa materialnego. Nieważność lub bezskuteczność zapisów umowy nie wynika z wyroku sądu, ponieważ sąd nie tworzy prawa, a deklaruje prawną ocenę konkretnego stosunku prawnego.

Czytaj więcej
02.06.2020

Jak sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy? Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku oraz gdzie taki wniosek złożyć? Czy Sąd może oddalić wniosek? Odpowiedź na te pytania nastręcza w praktyce wiele trudności dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalengo prawnika, który poprowadzi sprawę szybko i skutecznie.

 

Czytaj więcej
02.06.2020

W okresie ostatnich dwóch miesięcy tak zwanej pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obserwujemy w Polsce zjawiska społeczne wcześniej nie spotykane. Reperkusje wynikające z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego wywołują dyskusję nad zagadnieniem ochrony prawnej podmiotów gospodarczych i przeciętnych obywateli. W związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, w swobodnym poruszaniu się i w realizacji potrzeb życiowych wiele firm i osób zostało postawionych przed bardzo trudnymi wyborami związanymi z codziennym funkcjonowaniem.

 

Czytaj więcej
19.04.2020

Produkt „kredytu frankowego” w polskim obrocie prawnym jest doświadczeniem stosunkowo nowym. Pomimo sporego dorobku orzeczniczego w temacie uznawania „umów frankowych” za nieważne bądź uznawania ich poszczególnych klauzul za bezskuteczne, nie udało się wypracować jak dotąd jednolitej linii orzeczniczej.

Czytaj więcej
LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.