Aktualności

PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Aktualności

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowią szczególną grupę ubezpieczeń, których zadaniem jest objęcie ochroną podmiotów, które mogą ucierpieć na skutek szkody spowodowanej przez działanie lub zaniechanie ubezpieczonego.

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, co do zasady jest zawierana na okres 12 miesięcy. Nie zawsze jednak właściciele pojazdów mechanicznych mają świadomość, że ubezpieczyciel może samodzielnie przedłużyć okres jej obowiązywania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Problem pojawia się zatem wówczas, gdy ubezpieczony zawarł umowę ubezpieczenia tego samego pojazdu w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Aby uniknąć konieczności opłacania podwójnej składki ubezpieczeniowej należy podjąć odpowiednie czynności. Jeśli nie doszło jeszcze do automatycznego przedłużenia dotychczasowej umowy, a zatem jeśli do końca jej obowiązywania został przynajmniej jeden dzień, a zawarta już została umowa ubezpieczenia w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, należy na piśmie powiadomić zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia z uwagi na zawarcie nowej umowy. Jak wynika z poglądów doktryny stosowne oświadczenie powinno być złożone na piśmie i wynikać z niego musi wola niezawierania kolejnej umowy. Pamiętać należy, że takie oświadczenie jest skutecznie złożone z chwilą, w której doszło do zakładu ubezpieczeń w sposób możliwy do zapoznania się z jego treścią. W przypadku nadania przesyłką listową za chwilę jego złożenia uważana będzie data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Istotne jest, aby zakład ubezpieczeń w odpowiednim terminie otrzymał pismo wypowiadające umowę, a bez znaczenia pozostaje, czy faktycznie się z nim zapoznał. W takiej sytuacji unikniemy objęcia podwójną składką ubezpieczeniową jednego pojazdu mechanicznego. Warto również wskazać, że ustawodawca przewidział także rozwiązanie dla osób, które przegapiły termin na wypowiedzenie dotychczasowej umowy przed automatycznym zawarciem jej na kolejny rok. W tej sytuacji również należy możliwie najszybciej skierować do zakładu ubezpieczeń wypowiedzenie umowy na piśmie. W takim przypadku jednak zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

Jak zatem wynika z powyższych informacji, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w innym niż dotychczas zakładzie ubezpieczeń, warto niezwłocznie podjąć czynności, które pozwolą uniknięcia opłacania ochrony ubezpieczeniowej, z której nie chcemy skorzystać. W przypadku problemów ze sformułowaniem odpowiedniego pisma do ubezpieczyciela lub dochodzenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe roszczeń z tytułu nieopłacenia składki zapraszamy do kontaktu z prawnikiem, adwokatem, radcą prawnym Kancelarii Jankowski & Radomska Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie.

 

LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.