Aktualności

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA JAKO SZANSA NA ODDŁUŻENIE NIEWYPŁACALNEGO DŁUŻNIKA

Aktualności

Jak wynika z danych podawanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w 2022 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 15 622 dłużników, z czego najmłodszy z nich miał 19 lat, zaś najstarszy 99 lat. Najwięcej upadłości ogłoszono w województwie śląskim - 18,21% i mazowieckim - 11,64%.

Powyższe dane świadczą o świadomości społeczeństwa o dostępnych rozwiązaniach prawnych dających możliwość uzdrowienia sytuacji finansowej dłużnika. Upadłość konsumencka jest bowiem postępowaniem oddłużeniowym, a jej przeprowadzenie umożliwia rozpoczęcie nowego życia bez długów oraz bez strachu przed kolejnym postępowaniem egzekucyjnym, telefonem od wierzyciela, zajęciem rachunku bankowego przez komornika czy zajęciem pobieranego wynagrodzenia. W tym miejscu należy podkreślić, że nie każda sytuacja finansowa dłużnika kwalifikować się będzie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy każdorazowo przeanalizować swoją sytuację, przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, od spełnienia których zależne jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wobec tego, pojawia się pytanie – jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby Sąd ogłosił upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką można ogłosić, gdy:

  • dłużnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
  • dłużnik stał się niewypłacalny, tj. utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w ich wykonaniu przekracza min. 3 miesiące,
  • dłużnik posiada co najmniej 1 wierzyciela, przy czym wysokość wierzytelności jest nieistotna, bowiem ustawodawca nie przewidział minimalnej i maksymalnej kwoty zadłużenia, od której zależy ogłoszenie upadłości.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej inicjowane jest poprzez złożenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. We wniosku dłużnik musi wskazać informacje dot. jego sytuacji finansowej, tj.:

  • wykaz majątku wraz z oszacowaniem jego wartości,
  • spis wierzycieli wraz z wysokością długu oraz terminem jego zapłaty,
  • informację o przychodach osiągniętych w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku,
  • informację o kosztach poniesionych na utrzymanie swoje i osób pozostających na utrzymaniu dłużnika,
  • informację o czynnościach prawnych dokonanych w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
  • informacje o czynnościach prawnych dokonanych w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

Poza podaniem ww. informacji należy również odpowiednio uzasadnić złożony wniosek poprzez opisanie sytuacji materialnej przeszłej, w której zostało zaciągnięte zobowiązanie i teraźniejszej,z której wynika brak możliwości spłaty zadłużenia. Do wniosku należy również załączyć dowody m.in. na fakt niewypłacalności dłużnika, przyczyn niewypłacalności oraz braku możliwości poprawienia swojej sytuacji finansowej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega opłacie sądowej w kwocie 30 zł. Obecnie postępowanie upadłościowe jest w całości zinformatyzowane, a wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składany jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestrów Sądowych. Złożenie do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości w formie papierowej skutkować będzie jego zwrotem do nadawcy i brakiem rozpoznania.

Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie sporządzić wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub masz problem z jego złożeniem w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, Nasza Kancelaria Prawna chętnie udzieli Ci wsparcia na wszystkich etapach postępowania, począwszy od analizy Twojej sytuacji finansowej, przygotowania i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jak również po ogłoszeniu upadłości aż do momentu uzyskania oddłużenia.

 

 

 

 

LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.