Aktualności

Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Aktualności

Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości należy ustalić jaki organ będzie go rozpatrywał. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznają sądy rejonowe w wydziałach gospodarczych. Właściwym miejscowo jest sąd, w którego obszarze znajduje się ośrodek podstawowej działalności przedsiębiorcy, czyli miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie miejsce jest traktowane przez osoby trzecie. Jako miejsce podstawowej działalności w przypadku osób prawnych najczęściej traktowana jest siedziba, natomiast w przypadku osób fizycznych istnieje domniemanie, że jest to główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, a jeżeli osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej – miejsce jej zwykłego pobytu.

Wniosek o ogłoszenie upadłości, musi spełniać szereg wymogów formalnych i materialnych właściwych zarówno dla każdego pisma procesowego, jak i typowych dla konkretnego wniosku w postępowaniu upadłościowym.

 

Wniosek składany przez dłużnika, powinien zawierać:

 • imię i nazwisko dłużnika lub jego nazwę;
 • numer PESEL albo KRS dłużnika
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres dłużnika;
 • wskazanie reprezentantów spółki lub osoby prawnej;
 • wskazanie likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;
 • imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 • wskazanie miejsca głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienia;
 • informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającym prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności
  i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami;
 • informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej
   i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Ponadto, do wniosku powinny zostać dołączone następujące dokumenty:

 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
 • informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku podpisane przez dłużnika;
 • dowód uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości 1.000,00 zł;
 • dowód uiszczenia zaliczki na wydatki w toku postępowania;
 • informacja, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych dłużnik zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników, lub osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość
  w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro;
 • odpis wniosku wraz z załącznikami.

 

Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku któregokolwiek z dokumentów, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić, ponieważ wnioski, które nie spełniają określonych wymogów zostają zwrócone przez sąd bez wezwania do uzupełnienia braków. Warto jednak podkreślić, że w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie, wniosek ponownie złożony, odpowiadający wymogom ustawowym i należycie opłacony, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Sąd może również oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie, który jest najczęściej określany w doktrynie i orzecznictwie jako okres 3 miesięcy.

Po przyjęciu przez sąd wniosku sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu niejawnym. Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik. Postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości, co do zasady, powinno zostać wydane w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. W praktyce jednak jest to zależne od ilości spraw rozpatrywanych przez sądy oraz stopnia ich skomplikowania.

Ze względu na liczne wymogi, którymi objęty jest wniosek o ogłoszenie upadłości oraz ryzyko zwrotu wniosku w przypadku zaistnienia braków formalnych, zapraszamy do kontaktu z prawnikami Kancelarii Jankowski & Radomska Spółka Partnerska, którzy udzielą profesjonalnej pomocy w przejściu przez skomplikowany proces, jaki stanowi postępowanie upadłościowe.

LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.