AKTUALNOŚCI

22.11.2022

Dobre imię stanowi jedno z najbardziej podstawowych dóbr osobistych, które zazwyczaj wymieniane jest obok prawa do wolności czy życia prywatnego. W dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzi do jego naruszeń ze względu na poczucie bezkarności osób, które – między innymi w Internecie – czują potrzebę wyrażenia swojej opinii.

Czytaj więcej
12.09.2022

Zakup nieruchomości, zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem dla kupującego. Nawet jeśli nabywca nieruchomości dokona dokładnego sprawdzenia dokumentów oraz stanu samej nieruchomości, po pewnym czasie mogą wyjść na jaw wady, które nie były widoczne w trakcie zawierania transakcji, a które negatywnie wpływają na wartość rzeczy lub uniemożliwiają korzystanie z niej.

Czytaj więcej
08.07.2022

Znowelizowane brzmienie przepisu art. 121 pkt 6 k.c. w związku z uprzednio obowiązującym art. 118 k.c.  pozostawia wiele pytań, na które przynajmniej obecnie odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z pewnością pomocne okaże się w rozstrzygnięciu omawianej problematyki orzecznictwo sądów powszechnych.  Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej Kancelarii – odpowiemy na Państwa pytania, postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej
14.04.2022

Kancelaria Jankowski & Radomska sp. p. specjalizuje się w prowadzeniu spraw Frankowiczów. W powierzonych nam sprawach dokładamy należytej staranności i dokładności. Dlatego z przyjemnością, informujemy, iż w dniu 30 marca 2022 r. zapadł kolejny korzystny wyrok w naszym postępowaniu prowadzonym z tytułu zawarcia umowy kredytu frankowego. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię zapadł korzystny wyrok w przedmiocie unieważnienia kredytu frankowego.

Czytaj więcej
15.02.2022

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Jankowski & Radomska sp. p. w Warszawie oferuje szeroki zakres pomocy prawnej kredytobiorcom kredytów frankowych. Obsługa adwokatów, radców prawnych Kancelarii obejmuje bezpłatną analizę sprawy frankowej. Oferujemy kredytobiorcom atrakcyjne warunki współpracy i optymalne rozwiązania prawne. Przygotowujemy niezbędne dokumenty do sądu, sporządzamy pozwy oraz wszelkie pisma jakie przyspieszą zakończenie sprawy w sądzie i  zmobilizują bank do wypłaty należnych roszczeń frankowiczom.

Czytaj więcej
18.11.2021

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Czytaj więcej
02.09.2021

Na gruncie prawa europejskiego kwestie związane z jurysdykcją sądów w sprawach spadkowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia zasadą jest, że sądy państwa członkowskiego, w którym zmarły miał swoje miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci, są właściwe do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku. Często określenie miejsca zwykłego pobytu okazuje się jednak problematyczne w przypadku osób, które często zmieniają miejsce zamieszkania pozostawiając składniki majątku w różnych krajach.

Czytaj więcej
17.08.2021

Rodzaj wnioskowanego zabezpieczenia w sprawach frankowych ograniczony jest charakterem powództwa. Najczęściej klienci frankowi zwracają się o pomoc do profesjonalnych pełnomocników na etapie, gdy ich kredyt został w znacznym stopniu spłacony, ale i mają w perspektywie zobowiązanie do dalszej spłaty. W takim przypadku rozwiązaniem, które w sposób definitywny pozwala zakończyć spór, jest sformułowanie w pozwie zarówno żądania zapłaty świadczeń już spełnionych (w odniesieniu do świadczeń przeszłych) jak i żądania ustalenia nieistnienia stosunku obligacyjnego wynikającego z umowy kredytu (w odniesieniu do świadczeń przyszłych).

Czytaj więcej
02.06.2021

Sąd Najwyższy w kluczowym dla wielu frankowiczów momencie odmawia podjęcia zasadniczej dla biegu ich spraw uchwały. Przypomnieć jednak należy, iż w uzasadnieniu już wydanej przez Sąd Najwyższy uchwały nie brakuje wątpliwych ocen prawnych niekorzystnych dla frankowiczów. Sąd Najwyższy podtrzymując bowiem swoje dotychczas jednolite stanowisko o wiążącej dla sądów powszechnych przy rozliczaniu świadczeń stron nieważnej umowy kredytu zasadzie dwóch kondykcji wprowadził pewien element zamieszania.

Czytaj więcej
18.05.2021

W celu uproszczenia procedury stwierdzenia nabycia spadku przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 650/2012 z dnia 04 lipca 2012 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego została wprowadzona nowa instytucja – europejskie poświadczenie spadkowe.  

Czytaj więcej
29.04.2021

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wprowadza dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego – samochodu – obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwanego potocznie ubezpieczeniem OC. Kierowcy najczęściej decydują się również na zawarcie dobrowolnej umowy ubezpieczenia autocasco (AC), która ma chronić przed szkodą i kradzieżami pojazdu. Wątpliwości w przedmiocie obydwu ubezpieczeń mogą powstać w przypadku, gdy właściciel pojazdu zamierza go sprzedać i dotyczą one dalszego funkcjonowania ubezpieczeń w przypadku zbywanego samochodu.

Czytaj więcej
19.04.2021

Sąd Najwyższy ponownie zmienił termin wydania orzeczenia w sprawie III CZP 11/21, w której udzielane będą odpowiedzi na następujące pytania każdego kredytobiorcy frankowego:

  • Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?
  • Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?"
  • Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?"

Czytaj więcej